15 มีนาคม 2562 จังหวัดยโสธร ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลสาธารณภัย และยานพาหนะเพื่อแจกจ่ายน้ำ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190315090609249

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำและส่งน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลสาธารณภัย และยานพาหนะเพื่อแจกจ่ายน้ำ หน้าหอประชุมวิถีอีสานศาลากลางจังหวัดยโสธรเพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันประสบภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งจึงได้เดินทางไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 2,3,8 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  บริเวณตลาดสดบ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ จังหวัดยโสธรจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร ลดปริมาณการใช้น้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภคและบริโภค และให้เกษตรกรงดหรือลดพื้นที่การปลูกพืชที่ใช้ปริมาณน้ำมาก หรือปลูกพืชฤดูแล้ง ควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และขอให้สถานประกอบการที่ใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและสถานบริการ ได้ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป